Valsts institūcijas

Skolas reģistrācijas apliecība

Bibliotēkas reģistrācijas apliecība

Skolas akreditācijas lapa

Izglītības programmu akreditācijas lapas

Izglītības programmu licences

Pašvaldība, skola

Skolas pašnovērtējums 2018

Skolas nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi

Pagarinātās dienas grupas kārtība

ZPD izstrādes noteikumi

Pētniecisko darbu izstrādes noteikumi

Pētniecisko darbu izstrādes noteikumi sākumskolā

Bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtība

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība